Login

Výroční zpráva

Obsah (struktura podle § 7 vyhlášky č. 15/2005):

1.         Základní údaje o škole

1.1.      Základní údaje o škole

1.2.      Součásti školy

1.3.      Údaje o Školské radě, Sdružení rodičů

1.4.      Materiálně-technické podmínky školy

1.5.      Práce v průběhu školního roku

 

2.         Obecné podmínky vzdělávacího procesu

2.1.      Obor základního vzdělávání a vzdělávací program

2.2.      Sportovní třída

2.3.      Další školní funkce

2.4.      Nabídka volitelných předmětů a kroužků

 

3.         Personální údaje

3.1.      Základní údaje o pracovnících školy

3.2.      Údaje o pedagogických pracovnících

3.3.      Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků

3.4.      Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

3.5.      Údaje o nepedagogických pracovnících

 

4.         Počty žáků

4.1.      Počty žáků školy

4.2.      Zápis k povinné školní docházce

4.3.      Výsledky přijímacího řízení na střední školy

 

5.         Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1.      Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

5.2.      Údaje o zameškaných hodinách

5.3.      Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

 

6.         Hodnocení žáků - úrazy        

6.1.      Počet úrazů

6.2.      Vyhodnocení úrazů

 

7.         Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

 

8.         Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  

 

9.         Průběh školního roku, změny a dosažené výsledky

 

10.       Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

10.1.    Údaje o významných mimoškolních a mimo výukových aktivitách

10.2.    Účast žáků školy v soutěžích

10.3.    Účast žáků ve sportovních soutěžích

10.4.    Nabídka zájmových kroužků

 

 

11.      Kontroly a inspekce

11.1.   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

11.2.   Další kontroly

 

12.       ICT – standard a plán

13.       Zájmové vzdělávání: školní družina

14        Spolupráce s odborovou organizací

15.       Základní údaje o hospodaření školy

16.       Výsledky inventarizace majetku

17.       Výroční zpráva o poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v platném     znění

18.       Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

19.       Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

20.       Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy