Login

Doplněk školního řádu

 

Pokyny pro žáky přítomné ve škole po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení

 

 

Pokyny vycházejí z metodického pokynu MŠMT, který stanovuje základní provozní podmínky základních škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

 

Cesta do školy a ze školy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: 

  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
  • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

1. Před školou se žáci nebudou shromažďovat. Přijdou do školy dle časového rozpisu skupin a   bez zbytečného předstihu. Žáci vyčkají v místě stanoveném rozpisem na příchod pověřené osoby a s ní dle pokynů vstupují do budovy školy.  

2. Před školou žáci dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

3. Před školou mají žáci zakrytá ústa a nos rouškou.

4. Po skončení výuky žáci opustí školu a neprodleně opustí prostor před školou za dodržení pravidel stanovených krizových opatření (rouška, rozestupy).

Vstup do budovy školy 

1. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

2. Žáci vstupují do budovy předem určenými vchody dle stanovených skupin. S rozpisem skupin jsou žáci a zákonní zástupci předem seznámeni.

3. Pedagogický pracovník si svou skupinu převezme a odvede ji do šatny. Žáci budou respektovat jeho pokyny. 

4. U každého vchodu bude připravena dezinfekce a pedagogický pracovník určený k dané skupině dohlédne na dezinfekci rukou.

5. Žáci vstupují do budovy školy v roušce.  

6. Do šaten vstupují postupně v rozestupu min 1,5 m, zde se přezují a odchází dle pokynů pedagogického pracovníka do určené učebny. 

 

V budově školy 

1. Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

2. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

3. O přestávkách před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

 

V učebně 

1. Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce (důkladně vodou a tekutým mýdlem) a každý použije dezinfekci na ruce. Dezinfekce rukou bude prováděna pod dohledem pedagogického pracovníka. 

2. Složení skupin žáků stanoví škola a je neměnné, změny ve složení skupin žáků nejsou přípustné. 

3. Každý sedí v určené lavici sám.

4. V průběhu pobytu ve třídě se nošení roušky řídí pokynem vyučujícího.

5. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

6. Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě

7. Větrání v učebně organizuje vyučující minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min.

8. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

9. O nepřítomnosti žáka ve škole a důvodech nepřítomnosti informuje neprodleně zákonný zástupce třídního učitele (telefonicky, emailem).

10. V případě jakéhokoliv onemocnění Vašeho dítěte doporučujeme konzultovat případný návrat do školy s dětským lékařem.

Při podezření školy na možné příznaky COVID-19

1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

2. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je povinností zaměstnanců školy umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 

3. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. 

4. Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. 

Školní stravování 

1. Bude zajištěno s přihlédnutím k místním podmínkám, množství žáků a personálu. 

2. Ke školnímu stravování je nutné se přihlásit.

3. Bude se vařit pouze jedno jídlo.

4. V provozu nebude salátový bar  - ovoce a zelenina bude žákům vydávána při výdeji stravy.

5. Tácy, příbory, pití si žáci neberou sami, vše jim připravují paní kuchařky ve výdejním okénku.

6. Skupina žáků vstupuje do školní jídelny společně, žáci mají nasazenou roušku.

7. Skupiny vstupují do ŠJ v časových rozestupech. 

8. Po vstupu do ŠJ si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. 

9. Při čekání na výdej stravy žáci dodržují rozestupy minimálně 1,5 metru. 

10. Po odebrání stravy si žáci sednou dle pokynů pedagogického pracovníka ke stolům, odloží si roušku do sáčku a naobědvají se.

11. V jídelně se při výdeji jídla nepotkávají žáci z různých skupin. 

12. Při samotném stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.

13. Dále jsou při stravování zajištěny rozestupy mezi jednotlivými skupinami.

14. V době výdeje obědů je provozními zaměstnanci zajišťováno pravidelné dezinfikování ploch ve školní jídelně vždy před příchodem nové skupiny ke stravování.

 

Odpolední provoz  - žáci 1.stupně

1. Složení skupin navazuje na dopolední provoz tak, aby se žáci ve skupinách nepromíchali.

2. Skupiny zůstávají ve stejné učebně, ve které probíhala dopolední výuka.

3. Každá skupina má přidělenou vychovatelku ŠD nebo asistenta učitele.

4. Odchod žáka se uskuteční v čase, který zvolil zákonný zástupce v dotazníku a to v každou celou hodinu. 

5. Pedagogický pracovník odvede žáka do šatny, kde se žák přezuje a odchází domů sám nebo je předán zákonnému zástupci (dle toho jaký způsob stanovil zákonný zástupce v dotazníku).  

 

 

V Neratovicích dne 7. 5. 2020                                              

            

 

Mgr. Jaroslav Kužel, ředitel školy

Zpět na hlavní výpis

www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy