Login

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Ředitel školy v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 vydává tyto zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.


Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit. Z některých běžně užívaných postupů je tak třeba slevit a hodnotit žáky s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole. Stejně tak je třeba slevit z objemu učiva stanoveného v ŠVP. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo kolektiv. V této složité situaci dětí i rodin doporučujeme vždy konat ve prospěch žáků.

 

I.

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

  1. Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu:

Ustanovení § 52 odst. 2 školského zákona stanovuje, že pokud není možné žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do konce března. V souvislosti s mimořádnými opatřeními tak mohlo dojít k situaci, že žák nemohl být z objektivních důvodů hodnocen v tomto náhradním termínu. V takových případech je nutné žákovi stanovit nový náhradní termín, a to nejdříve od umožnění přítomnosti žáků ve školách, a to z důvodu zásahu vyšší moci. Teprve pokud nebude možné žáka hodnotit ani v tomto novém termínu, nebude žák za první pololetí hodnocen (podle § 52 odst. 2 věty poslední školského zákona).

 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou vyučující na základě těchto podkladů: 

a) hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků   na vzdělávání, tedy z doby do 10. března 2020

b) podpůrně také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

c) podpůrně ze všech podkladů (pouze kladné hodnocení), které získali při vzdělávání na dálku („distanční formou“); vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový přístup žáka k průběhu vzdělávání na dálku a jeho technické zázemí (pokud mu je známo). Kladně hodnotí zejména:

  • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů
  • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
  • četbu související se zadanými úkoly
  • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele)  
  • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie
d) podpůrně za období, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin (konec druhého pololetí po obnovení provozu)
e) celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím; jeho aktivity nad rámec plnění zadaných distančních povinností.

 3. Žáky, pokud nemají schválené slovní hodnocení, budeme na vysvědčení hodnotit známkou.

 4. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

 5. Učitelé budou rovněž vycházet z podkladů, o kterých informovali žáky jednotliví učitelé - kontrola sešitů a pracovních sešitů se zápisy, která bude provedena během měsíce června. O způsobu odevzdávání sešitů a pracovních sešitů budou žáci informováni svými učiteli.

 6. Žák může být hodnocen i horší známkou než v prvním pololetí, má-li k tomu vyučující dostatečné množství podkladů (například nezájem při práci na dálku, neodevzdávání kontrolních úkolů atd.).

 7. Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

8. Pokud není absolutně žádný podklad pro hodnocení podle písm. a) až e) v odst. 1, pak je nutné v souladu s § 52 odst. 3 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. Předmětem hodnocení v náhradním termínu může být vzdělávací obsah pouze za období do 10. března 2020 a podpůrně vzdělávací obsahy za období od 11. března 2020.

9. Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném opakování ročníku.

10. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Toto právo není odepřeno a musí být uplatněno v souladu s § 52 odst. 4 školského zákona.

Zameškané hodiny

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Předávání vysvědčení

Uplatní se stávající úprava o organizaci školního roku. Přesný postup pro předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. Konkrétní způsob a termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.

 

II. 

Závěrečná ustanovení

  1. Pravidla hodnocení budou zveřejněna na webových stránkách školy.
  2. Za prokazatelné seznámení žáka s výsledky hodnocení za druhé pololetí školního roku se považuje zveřejnění výsledků ve školním informačním systému Bakaláři a na webových stránkách školy.
  3. Toto hodnocení je platné pouze pro druhé pololetí školního roku 2019/2020.

 

                                                                                  Mgr. Jaroslav Kužel, ředitel školy

Zpět na hlavní výpis

www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy