Plán EVVO

Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova
Neratovice
Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty 2016/2017  
 
Zpracovatel:
Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO
Vyučované předměty: Pracovní činnosti, Výchova ke zdraví, Provoz domácnosti
 
Identifikační údaje školy:
Struktura školy:          Základní škola s 1. - 9. ročníkem
Adresa školy:             Školní 900, 277 11 Neratovice,
Telefon:                    315 68 20 67-68
E-mail:                     info@zs-mpb.cz
Internetové stránky:   www.zs-mpb.cz
Ředitelka školy:         Mgr. Jaroslav Kužel
Zástupce ředitele:       Mgr. Kateřina Kořanová
                              Mgr. František Štěrba
Koordinátor EVVO: Jaroslava Horáková
Kontakt na koordinátora EVVO: 315 68 20 68
Celkem pedagogů:     65
Celkem žáků :          864                                                                                                   
Zřizovatel:              Město Neratovice
Adresa zřizovatele:    Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
E-mail zřizovatele:      meu@neratovice.cz
 
 
ROLE ŠKOLY V EVVO :
Základní znalosti, s nimiž člověk do života vstupuje, a které pak může celoživotně rozvíjet, zásadním způsobem u celé populace ovlivňuje škola.
Je to jediná instituce, která při povinné školní docházce působí skutečně na všechny občany, a to po řadu let, každodenně, a v citlivé etapě vývoje osobnosti.
Škola by měla poskytnout dostatek informací pro to, aby každý pochopil, že kolem nás existují zákonité děje a vztahy, jejichž jsme součástí. Že všechny děje jsou propojené – na místní, regionální i globální úrovni, že mezi nimi existují různé zpětné vazby – že je důležité je poznávat a respektovat, protože jsme jejich součástí.
Škola by měla ukazovat, jak je možné takový požadavek výhodně plnit i v zájmu člověka a věnovat pozornost některým základním dovednostem a návykům v tomto směru, jaké nástroje je k tomu možno využívat, jak jednání v každém jednotlivém místě má význam pro celý svět – a jak a proč je důležitá vstřícnost mezi lidmi pro další dobrou existenci všech. A v neposlední řadě, co může každý jednotlivec – každý občan v daném místě a každý pracovník v daném oboru pro UR učinit.
 
Environmentální výchova představuje dlouhodobý úkol školy – při sestavování ŠPEV je proto třeba ve škole zahájit:
a)      Uvědomování si významu a nezbytnosti EV u celého pedagogického sboru
b)      Uvědomování si vztahů EV k realizaci RVP ve ŠVP
c)      Systematickou činnost školního koordinátora EV za podpory vedení školy
d)     Rozvíjení spolupráce mezi učiteli a její organizační zajištění
e)      Rozvíjení nápaditosti ve využívání různých metod a forem EV
f)       Soustavné cílevědomé zvyšování úrovně znalostí v této oblasti, zajišťování informací obecného a regionálního charakteru
g)      Rozvíjení spolupráce mezi školou a mimoškolní oblastí
h)      Vytvoření podmínek pro účinné EV – pomůcky, okolní prostředí, kontakty – databáze spolupracovníků atd.
 
Obecná charakteristika školy:
   Naše škola je úplnou školou s 1.- 9. ročníkem. Škola je umístěna ve dvou budovách – první třídy jsou umístěny v tzn. Školičce, ostatní třídy jsou v hlavní budově. Areály obou budov školy jsou obklopeny školními zahradami.
 
Charakteristika pedagogického sboru:
     Pedagogický sbor je tvořen učiteli a vychovateli školní družiny.
EV „není běh na krátkou trať“ – to je celoživotní úkol pro každého pedagoga, protože je to úkol, který není statický, ale naopak se mění v závislosti na aktuálních situacích, reflektuje nejen lokální a regionální, ale i globální změny a vyžaduje stálé inovace v obsahu a metodách. Je to úkol, který vyžaduje nejen soustavné zvyšování znalostí, ale i stálé promýšlení způsobů, jak co nejúčinněji ovlivnit rozum i city mladých lidí, jak spojovat široké a dlouhodobé záměry EV s různými aktuálními prioritami, které bezprostředně ovlivňují náš život.
Je to úkol, který je týká nejen jedince, ale celých pedagogických sborů a jejich vztahů k žákům – celé školy a jejich vztahů k okolí.
 
Priority školy ve výchově a vzdělávání
Desatero pro ekologickou orientaci školy:
-          rozhodnutí o ekologické orientaci školy nemůže být nikým přikázáno, musí se s ním ztotožnit vedení školy i pedagogický sbor,
-          ekologickou orientaci chápeme jako specializaci na ekologickou výchovu v rámci schváleného vzdělávacího programu,
-          v rámci ekologické orientace se snažíme spolupracovat se středisky ekologické výchovy,
-          v rámci ekologické výchovy se snažíme do vzdělávacího procesu zařazovat projektové vyučování a často přesouvat výuku do terénu,
-          ekologická orientace by se neměla soustředit pouze na přírodovědné předměty, ale měla by mít integrační charakter,
-          nesnažíme se organizovat některé aktivity za každou cenu, pouze příkaze zhora. Někdy méně aktivit, ale kvalitnějších, znamená více,
-          snažíme se ve škole vytvořit ovzduší vzájemné tolerance a spolupráce. Naslouchejme názorům našich spolupracovníků a žáků,
-          nezapomeňme naše aktivity dokumentovat a jejich výstupy zpřístupnit všem žákům školy i veřejnosti,
-          ekologická výchova je výchova člověka, který bude využívat všechny vymoženosti civilizace, ale bude respektovat nutnost opatření vedoucích k zachování zdravého a kvalitního životního prostředí ne proto, že je k nim nucen, ale proto, že je přesvědčen o jejich účelnosti,
-          cílem našeho výchovného působení je učinit výchovu k trvale udržitelnému rozvoji přirozenou součástí života školy, a to nejen na úrovni teoretické, ale hlavně praktické a pozitivně tak ovlivnit životní postoje žáků a pedagogů.
 
Ve své práci se řídíme hesly:
-          chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme jí nejdříve poznat,
-          chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe,
-          každý z nás nese kus zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žije,
-          budoucnost planety Země je v našich rukou.
 
Zhodnocení stavu EVVO na škole:
Ekologie i ekologická výchova je součástí veškerého života školy, je předmětem pedagogických i provozních porad. Vedení školy vytváří podmínky pro práci koordinátorky EVVO, která je uvolňována na mimoškolní akce – studium, semináře a školení, která jsou pro tuto osobu organizována.
Ekologická výchova a otázka udržitelnosti se stala součástí učebních osnov v předmětu Náš svět na 1. stupni, Přírodopisu a Výchově ke zdraví na 2.stupni, Pracovních činnostech, Chemii, Zeměpise, Matematice, Občanské výchově, Výtvarné výchově i Tělesné výchově a dalších předmětech na 2.stupni.
Ekologické hledisko ovlivňuje samo fungování školy – otázky topení, svícení, užívání vody či zacházení s odpady jsou řešeny s ohledem na něj.
 
Cíle EVVO na škole:
-          naučit děti pozitivnímu vztahu k přírodě a životnímu prostředí, vytvářet v nich povědomí o možnostech dopadu lidské činnosti na krajinu a přírodu vůbec,
-          vytvořit společenství dětí a pracovníků školy, kterým záleží na životním prostředí okolo sebe,
-          naučit děti vážit si každého člověka, výsledku jeho práce a pochopit, že každý jedinec má své místo a úkol na této zemi,
-          seznamovat děti s historií regionu, s tradicemi a odkazy našich předků, vést děti k pozitivnímu vztahu k vlastní rodině, obci a regionu,
-          vytvářet u dětí potřebu smysluplného využití volného času,
-          nacházet pozitivní prvky v každém z lidí, naučit se komunikovat s ostatními lidmi,
-          dokázat přesně popsat své pocity, potřeby, přání, vést děti, aby se dokázaly svěřit se svými problémy rodičům a učitelům,
-          podporovat vzájemnou komunikaci mezi mladšími a staršími dětmi jako prostředek přirozeného předávání zkušeností v dobrém slova smyslu,
-          umožnit dětem se speciálními potřebami aktivní zapojení do všech školních i mimoškolních činností,
-          nenásilnou formou vést děti  k toleranci, k úctě ke všemu živému, ke každému člověku a výsledku jeho práce,
-          naučit si osvojovat takový způsob myšlení, rozhodování a chování, které vede k udržitelnému jednání v osobním a občanském životě,
-          podněcovat k upevňování dovedností zaměřených na kvalitu pozitivního zdravého životního stylu a pohybu.
 
Pravidla spolupráce koordinátora EVVO s vedením školy a pedagogickým sborem:
-          příprava plánu EVVO, jeho realizační část, a vyhodnocení,
-          organizovat akce zaměřené k EVVO,
-          účastnit se seminářů a vzdělávání v této oblasti,
-          navazovat kontakty se středisky ekologické výchovy,
-          podněcovat a přispívat k ekologizaci školy,
-          vést evidenci materiálu a pomůcek pro EV,
-          spolupracovat s ostatními členy sboru,
-          předávat zkušenosti a poznatky o nejnovějších výzkumech a vědách, nových legislativních normách a metodách práce, jak pedagogickému sboru a vedení školy, tak i veřejnosti a spolupracovat s nimi.
 
Plánované akce s EVVO tematikou pro pedagogy – účast koordinátorky ekologické výchovy:
-          Využívání nabídek dle informací pro Středočeské školy MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy).
-          Účast na setkáních koordinátorů EV, pořádaných Klubem ekologické výchovy ve spolupráci se Středočeským krajem.
-          Další akce budou realizovány dle nabídky seminářů a školení pro tento školní rok.
    
Naše škola a žáci se zúčastní na následujících akcích:
Jednorázové akce:
I. stupeň
Září 2016 – výlet Pokličky 5.A,D
Září – říjen 2016 – Beseda „Šplhavci“ 5.C
Říjen 2016 – Návštěva planetária 5.A,B,C
Září – říjen 2016 – Návštěva letiště Kbely – výcvik psů 5.B
23.9.-5.10.2016 – účast výukového ekologického programu Ekocentrum „Koniklec“- účast dvě páté a dvě šesté třídy
4.10.2016 – „Světový den zvířat“ – celoškolní akce
Prosinec 2016 – Svatobarborský jarmark – náměstí Neratovice – žáci I.stupně
Březen 2017 – projektový den „Den vody“ – celoškolní akce
Duben 2017 – projektový den „Den Země“ – celoškolní akce
Duben 2017 – tvorba výrobků na velikonoční výstavu
Červen 2017 – projektový den „Den květů“ – celoškolní akce
Červen 2017 – škola v přírodě – 5.třídy
 
II.stupeň
8.9.2016 – Ozvěny Ekofilmu – 8.C, 9.B
23.9.- 5.10.2016 – Výukový program Ekocentrum „Koniklec“ – 9.třídy
26.9.2016 – Zdravý vzduch ve škole – 8.+9.roč.
Září 2016  - CHKO Kokořínsko – 6.ročník
4.10.2016 – „Světový den zvířat“ – celoškolní akce
září – říjen 2016 – možnost využití akce „paběrkování dýní“ na Dobré farmě v Máslovicích a s tím spojená návštěva Malého máslovického muzea – interaktivní expozice, spojená s výrobou másla – 8.ročník
Říjen 2016 – Kokořín „Za tajemstvím pískovcových skal“ – 9.A,B,C
Listopad – Prosinec 2016 – Geolog.minerální muzeum Praha – 9.ročník
Prosinec 2016 – tvorba výrobků na Svatobarborský jarmark a prezentace školy s tím spojená
Jaro 2017 – exkurze „Chemická výroba“ Spolana Neratovice – 8.+9.ročník
Březen 2017 – Projektový den „Den vody“ spojený s interaktivní přednáškou Ing.Kozlové – tiskové mluvčí Středočeských vodáren – celoškolní akce.
Duben 2017 – Tvorba výrobků s velikonočním zaměřením ve školní dílničce.
Duben 2017 – Projektový den „Den Země“ – celoškolní akce.
Jaro 2017 – ZOO Praha – 6.ročník
Jaro 2017 – Botanická zahrada a ZOO Liberec – vybrané ročníky
Červen 2017 – Projektový den „Den květů“ – celoškolní akce.
Další akce s ekologickým zaměřením budou realizovány dle nabídek.
 
Akce s celoročním průběhem:
-          Aktivity a vyučovací metody, které vedou žáky ke správnému chování a jednání ve vztahu k přírodě a prostředí
-          Vytváření vybavenosti a materiálně technických podmínek pro EV
-          Rozvíjení spolupráce školy s rodiči, s obcí, se středisky ekologické výchovy a s dalšími subjekty,
-          Úpravy okolního prostředí školy a celkového života školy s ohledem na šetření životního prostředí,
-          Cílené vedení žáků k informacím o podmínkách života, zákonitostech přírody, o struktuře a funkci ekosystému i celé biosféry. O podmínkách lidské existence a jejích potřebách a zdrojích pro jejich uspokojování.
-          Spolupráce s ČSOP, pozorování školní zahrady v jednotlivých ročních obdobích, její změny a následné vyhodnocování.
-          Péče o ptactvo – výroba a rozmisťování krmítek na školním pozemku.
-          Zapojování do soutěže od firmy RESUVA s.r.o. Bořanovice ve sběru papíru, PET víček a elektroodpadu (v loňském školním roce bylo při sběrových akcích nasbíráno 550 kg víček od PET lahví, 63 800 kg papíru a také elektroodpad).
-          Třídění odpadů do sběrných nádob.
-          Péče o pokojové květiny.
-          Pěstování základních druhů zeleniny a využívání jich k vlastní potřebě ve školní kuchyňce v rámci „zdravá výživa“.
-          Možnost využití bylinek k dochucování a přípravě pokrmů, které žáci pěstují na bylinkovém záhonu.
-          Od roku 2015 jsme zapojeni do projektu „Skutečně zdravá škola“, naše vize: aby si děti jídla vážily, dovedly si jej vychutnat, věděly, odkud pochází a jak vzniká.
-          Záhonová výsadba květin, použití při vytváření výrobků z přírodních materiálů a výzdobě školy.
-          Možnost zakoupení výrobků zdravé výživy ve školní budově.
-          Dokončení výsadby okrasných dřevin na školní zahradě v rámci „Naučná stezka“ a celoroční péče o tyto dřeviny – zalévání, okopávání, opatření jmenovkami.
 
     během školního roku si žáci budou připomínat a vést diskuze k těmto významným dnům:
-          19.9. Ukliďme svět,
-          22.9. Evropský svět bez aut
-          1.10. Světový den lidských sídel,
-          4.10. Světový den zvířat,
-          16.10. Světový den výživy,
-          20.10. Den stromů,
-          16.11. Den bez cigaret,
-          1.12. Světový den AIDS,
-          29.12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti,
-          4.2. Světový den boje proti rakovině,
-          22.3. Světový den vody,
-          22.4. Den Země,
-          24.5. Evropský den parků,
-          1.6. Den dětí,
-          5.6. Světový den životního prostředí,
-          21.6. Den květů.
 
 
Dále je EVVO začleňována do jednotlivých předmětů a ročníků a žáci  v průběhu školní docházky budou získávat a postupně se seznamovat se :
 
-          základní vědomosti o podmínkách života a zákonitostech přírody,
-          podmínkami lidské existence a funkcí ekosystémů z hlediska lidských potřeb,
-          způsoby a možnostmi využívání prostředí, dopady lidské činnosti na životní prostředí, kde v různé míře ohrožují podmínky života a zdroje lidských potřeb,
-          tím, co je nezbytné učinit, aby se problémy odstranily, a aby další problémy nevznikaly,
-          tvořivým způsobem myšlení při řešení každodenních úkolů,
-          dovednostmi a návyky potřebnými z hlediska udržitelného rozvoje,
-          správné názory a postoje k otázkám udržitelného rozvoje - tomu napomůže vzdělávání v této oblasti a mezipředmětová spolupráce.
 
 
 
 
 
 
 
V Neratovicích dne 17. 9. 2016                                     Koordinátorka EVVO: Jaroslava Horáková
 
www.zs-mpb.cz
Login
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy