logotyp
Login

Informace pro vycházející žáky

Informace pro vycházející žáky 2022/2023
Výchovný poradce: Ing. Lenka Vítková
email: lenka.vitkova@zs-mpb.cz tel.: 323 550 505
Konzultační hodiny:
Úterý 15.30 - 16.00 hod. (po telefonické domluvě – 323 550 505)

Co žáky čeká:
➢ všichni obdrží katalog SŠ a SOU Atlas školství Středočeského kraje a Prahy
➢ setkání se zástupci některých SŠ při hodinách pracovních činností
➢ beseda s pracovníkem Informačního a poradenského střediska (IPS) pro volbu a změnu povolání
➢ individuální návštěvy SŠ a SOU – ve dnech otevřených dveří
➢ podání přihlášek
➢ přijímací zkoušky
➢ odevzdání zápisových lístků
➢ úspěšné dokončení 9. ročníku

TERMÍNY PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK ŘEDITELI STŘEDNÍ ŠKOLY
U oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022
U oborů vzdělání bez talentové zkoušky do 1. 3. 2023

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Termíny talentových zkoušek (TZ):
• na uměleckých školách: 2. – 15. 1. 2023
• na konzervatoři: 15. – 31. 1. 2023
• na Gymnáziu se sportovní přípravou: 2.1. – 15. 2. 2023

Termíny konání jednotné zkoušky:

Čtyřleté obory vzdělání
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023
V prvním termínu koná uchazeč zkoušku na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu na škole uvedené ve druhém pořadí.

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023

Náhradní termíny pro vykonání jednotné zkoušky pro všechny uvedené obory vzdělání v případě neúčasti omluvené do 3 dnů z vážných důvodů jsou stanoveny na dny:
1. termín: úterý 10. května 2023
2. termín: středa 11. května 2023

U učebních oborů se jednotná přijímací zkouška nekoná.
POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY
➢ Žáci dostanou začátkem února dvě přihlášky.
➢ Přihlášku lze vyplnit online z uvedeného odkazu.
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss
(tisknout oboustranně! – ne na dva listy!)
➢ Na přihlášce ke studiu žák vyplní obě strany a zajistí si lékařské potvrzení (je-li vyžadováno) o způsobilosti studovat vybraný obor.
➢ Na přihlášky se zapisují obě školy, na které se žák hlásí.
➢ Na obou přihláškách musí být zachováno stejné pořadí škol.
➢ Součástí přihlášky mohou být kopie diplomů ze soutěží a olympiád (na okresní a krajské úrovni).
➢ Do 8. 2. 2023 žák odevzdá přihlášky kariérové poradkyni (Lenka Vítková) k ověření klasifikace.
➢ Vyplněnou a potvrzenou přihlášku zákonný zástupce odevzdá na SŠ (doporučujeme osobně, můžete poštou – vždy doporučeně) do 1. 3. 2023 (do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022).
➢ Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohou žádat školské poradenské zařízení (PPP, SPC) o doporučení k úpravě podmínek v přijímacím řízení (přikládá se k přihlášce jako příloha).

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:
➢ Jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika v délce 70 minut.
➢ Rozhodl-li ředitel o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky na jeden ze dvou vyhlášených termínů.
➢ Uchazeč, který se v 1. kole přijímacího řízení hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, vždy koná na této škole jednotnou zkoušku.
➢ Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání).

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
Obory středního vzdělání s talentovou zkouškou: do 20. ledna 2023
(sdělení o výsledku talentové zkoušky)

Zveřejnění celkových výsledků přijímacího řízení u všech oborů skupiny 82 Umění a užité umění (střední školy i konzervatoře) od 5. do 15. února 2023

Gymnázium se sportovní přípravou: do 20. února 2023
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou: do 30. dubna 2023 (2. května 2023)
Obory středního vzdělání s výučním listem: od 22. dubna do 30. dubna 2023

➢ Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy či nástěnce ve SŠ po dobu 15 dnů. Tím je oznámení o přijetí bráno za oznámené.
➢ Rozhodnutí o nepřijetí obdrží žák písemně (zákonný zástupce si jej musí vyzvednout na poště do 5 pracovních dnů).
➢ Nebude-li žák na vybranou střední školu přijat, avšak splní kritéria přijímacího řízení, může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK (ZL) – slouží k zapsání žáka na SŠ, kam byl přijat ke studiu a kam chce nastoupit
➢ Žák obdrží ZL na ZŠ (od 15.3.2023)
➢ Zápisový lístek bude na naší škole (2.patro kabinet VP – L. Vítková) předán zákonnému zástupci
➢ Na ZL vyplňte název oboru a školy, kterou si žák zvolí ke studiu,
ZL odevzdejte řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdíte-li tuto volbu do stanovené lhůty, vzdáváte se tím práva být přijat a místo je nabídnuto dalšímu uchazeči.
➢ Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou!

To neplatí v případě:
• že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání proti nepřijetí
• že uchazeč uplatnil zápisový lístek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a následně byl přijat ke vzdělání na škole bez talentové zkoušky (chce sem nastoupit) – v tom případě si může ZL z původní školy stáhnout.

ODVOLÁNÍ UCHAZEČE:
➢ Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
Vyhlašuje ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků.
Informace o volných místech na školách po prvním či dalších kolech přijímacího řízení naleznete na:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/stredni-a-vyssi-odborne-skolstvi

Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:
a) uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek
b) nekoná se jednotná zkouška
c) na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu
d) řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky
e) ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky
f) zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali.


V přijímacím řízení ZŠ zodpovídá pouze:
Za správnost známek, průměrů, podepsání přihlášky a orazítkování. Za vše ostatní, co souvisí s přijímacím řízením, zodpovídá zákonný zástupce žáka.
Základní škola v tomto ohledu plní pouze poradenskou funkci. Po ukončení přijímacího řízení sdělí žák výchovné poradkyni, na jakou střední školu odevzdal zápisový lístek.

UŽITEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY:
https://www.infoabsolvent.cz/
https://www.atlasskolstvi.cz/ - přehled studijních oborů středních, vyšších odborných, vysokých a jazykových škol
https://www.nsp.cz/ – otevřená a všem dostupná databáze povolání
https://www.budoucnostprofesi.cz/ – informace o šancích na uplatnění v oboru
https://cermat.cz/
https://www.msmt.cz/
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/stredni-a-vyssi-odborne-skolstvi
https://skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/prijimaci-zkousky-kratke-testy
https://zkousky-nanecisto.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/

KE STAŽENÍ:
Informace MŠMT k podobě přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023

Tiskopisy přihlášek na střední školu

1. Denní forma vzdělávání (s růžovým podtiskem) [PDF, 288 kB]
2. Obory vzdělání s talentovou zkouškou (s modrým podtiskem) [PDF, 149 kB]
3. Vysvětlivkách k přihláškám [PDF, 277 kB]

Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice

Školní 900
Neratovice
277 11

Telefon :
+420 315 682 068

IČO: 49516256
E-mail: info@zs-mpb.cz
Www: www.zs-mpb.cz
ID datové schránky: 3s3ja88
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice
 • image 103
 • image 101
 • image 98
 • image 95
 • image 94
 • image 93
 • image 91
 • image 87
 • image 85
 • image 84
 • image 81
 • image 75
 • image 111
 • image 110
 • image 106
 • image 104
 • image 58

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy