logotyp
Login

Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova

Neratovice

Č.j.:     582 / 2019
Účinnost od:   1. 1. 2020
Spisový znak: A - 3
Počet příloh: 0

Vnitřní řád školní družiny

1 Úvodní ustanovení
Školní družina (dále jen ŠD) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Vnitřní řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu školní družiny, stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce.

Školní družina je součástí Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice,  

IZO – 113 500 050.

2 Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

2.1 Žáci a zákonní zástupci mají právo

•   Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona a Školního vzdělávacího programu školní družiny.

•   Žáci mají právo účastnit se všech činností a aktivit družiny.

•   Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.

•   Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

•   Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.

•   Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

•   Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a vzdělávání svého dítěte.

•   Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž vyjádřením žáků musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.


2.2  Povinnosti žáků

•   Dodržovat Vnitřní řád školní družiny a předpisy a pokyny ŠD k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

•   Plnit pokyny pedagogických pracovníků ŠD vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.

•   Odcházet ze třídy a ŠD jen s vědomím vychovatele/vychovatelky.

•   Řádně pečovat o své osobní věci, nenosit do ŠD peněžní hotovost a cenné věci, hračky z domova, které nesouvisejí se zájmovým vzděláváním. Za ztrátu vychovatel/vychovatelka neručí.

•   Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovateli/vychovatelce ŠD. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.

•   Používání mobilních telefonů při činnostech školní družiny je zakázáno.

•   Přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví a bezpečný pohyb.

•   Žáci nesmí  pořizovat nahrávky /video, audio, foto/ bez předchozí dohody.

•   Žáci nesmí používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí. Hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.

•   Předložit neprodleně písemná sdělení zákonných zástupců určená vychovateli/ vychovatelce ŠD.


2.3  Povinnosti zákonných zástupců

•   Informovat ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání.

•   Oznamovat ŠD údaje uvedené v zápisním lístku, zejména aktuální telefonické kontakty a změny ve způsobu a čase odchodu žáka ze ŠD výhradně písemnou formou.

•   Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti zákonných zástupců s datem, hodinou odchodu, informací, zda odchází žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů.

•   Telefonická nebo ústní dohoda o změně docházky není možná.

•   Při vyzvednutí žáka ze ŠD zákonný zástupce nevstupuje z bezpečnostního a hygienického hlediska do prostor ŠD, pouze vyzve u dveří žáka k odchodu domů.

•   Zdržovat se v budově školy a jejich prostorách jen po dobu nezbytně nutnou k vyzvednutí a obléknutí žáka. Poté jsou povinni budovu školy a přilehlé prostory školy ihned opustit.

•   Respektovat provozní dobu ŠD, zabezpečit vyzvednutí žáka do konce provozní doby ŠD.

•   Na vyzvání vychovatele/vychovatelky ŠD se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se zájmového vzdělávání žáka.

•   Zajistit stravování a pitný režim žáka vzhledem k jeho délce pobytu ve ŠD.

2.4  Spolupráce se zákonnými zástupci

•   Vychovatel/vychovatelka je v kontaktu s třídní učitelkou a zákonnými zástupci. Úzce s nimi spolupracuje.

•   Začátkem školního roku vychovatel/vychovatelka informuje zákonné zástupce o organizaci ŠD, seznámí je s režimem oddělení a s Vnitřním řádem školní družiny.

•   Vychovatel/vychovatelka ŠD se nadále dle potřeb zúčastňují během školního roku třídních schůzek, aby reagovaly na případné podněty a připomínky zákonných zástupců týkající se problematiky ŠD.

•   Vychovatel/vychovatelka informuje zákonné zástupce o realizaci mimoškolní aktivity dětí.

•   Odchody dětí na mimoškolní aktivity si zajišťují rodiče sami, na žádost je vychovatel/vychovatelka v určitou dobu do kroužku nebo ZUŠ odešle (pokud doba odchodu nenarušuje pravidelnou činnost družiny). Odchody dětí na tyto činnosti jsou na vlastní zodpovědnost rodičů, vychovatel/vychovatelka neručí za jejich bezpečnost.

 • Rodiče jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD a na třídních schůzkách. S vychovatelem/vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou. Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit, jsou zváni na významnější akce ŠD. 
 • Rodiče žáků l. tříd jsou první den školní docházky seznámeni s dokumenty ŠD. Individuální konzultace probíhají podle potřeby rodičů a vychovatelů.


3. Organizace provozu ŠD

 • Provozní doba ŠD:
 • ranní družina:   6.00 - 7.40  hod.
 • odpolední družina:   dle rozvrhu - 17.00  hod.
 • Při dělených hodinách jsou žáci dočasně umístěni ve ŠD, rovněž tak žáci, kteří se neúčastní plaveckého výcviku.
 • Spojování tříd probíhá pouze při společných akcích dle celoročního plánu ŠD.

 

 4.  Přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení žáků ze školní družiny

 • Školní družina je určena žákům 1. stupně ZŠ.
 • Kapacita ŠD je 360 žáků, oddělení se naplňují do počtu 30 žáků.
 • Přijetí žáka do ŠD není nárokové.
 • Žáci jsou přijímáni k docházce do ŠD na jeden školní rok.
 • O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě náležitostí v zápisním lístku a kritérií pro přijetí (odevzdání řádně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, celotýdenní docházka v plném režimu, přednostní přijímání žáků 1. a 2. tříd).
 • Docházka do ŠD je povinná podle údajů vyplněných v zápisním lístku.

 

4.1 Odhlášení žáka ze ŠD

 • Odhlašování žáků z docházky do školní družiny provádějí zákonní zástupci výhradně písemnou formou kdykoliv v průběhu školního roku – formulář je ke stažení na stránkách školy. Úplata za dané pololetí, ve kterém bylo dítě odhlášeno, se nevrací.

4.2 Vyloučení ze ŠD

 • Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy.
 • Ředitel školy rozhoduje o vyloučení žáka pro neplnění či hrubé porušení vnitřního řádu ŠD.
 • Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku ve ŠD, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků, svévolné opuštění družiny, dlouhodobá, svévolná nebo neomluvená absence.
 • Rovněž je v kompetenci ředitele rozhodnout o ukončení docházky do ŠD, pokud žák nedochází do ŠD dle údajů uvedených v zápisním lístku nebo při opakovaném snížení docházky do ŠD a neúčastnění se odpoledních zájmových činností. Jeho místo bude nabídnuto dalšímu zájemci o ŠD. 

5. Prázdninový provoz školní družiny

 • V době školních prázdnin není činnost školní družiny zajišťována.


6.  Docházka žáků do ŠD
 

 • Docházka do ŠD je povinná, odchod žáků se řídí záznamem v zápisním lístku. Odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno v zápisním lístku, sdělí tuto skutečnost rodiče družině písemně.
 • Při nevyzvednutí žáka do konce provozní doby (17. 00) se vychovatelé telefonicky spojí s rodiči, zjistí důvod jejich zpoždění a vyčká s žákem příchodu rodičů. Při opakovaném nevyzvednutí žáka jsou rodiče pozváni k jednání s vedoucí vychovatelkou, kde se dohodnou na následných opatřeních.
  • Všechny náklady spojené s péčí o žáka po ukončení provozu zařízení nesou zákonní zástupci žáka.
  • Opakované nevyzvednutí žáka bude považováno za hrubé porušení Školního řádu a Vnitřního řádu školní družiny a žák může být ze školní družiny vyloučen.
 • Každá nepřítomnost žáka musí být řádně písemně nebo ústně omluvena vychovateli/vychovatelce. 
 • Vychovatel/vychovatelka přebírá zodpovědnost za děti ráno po předání od rodičů, odpoledne žáci docházejí do školní družiny samostatně.
 • Každý vychovatel/vychovatelka nese plnou zodpovědnost za jim svěřené žáky, zabezpečuje ochranu a rozvoj fyzického, psychického a sociálního zdraví žáků. Osobně předávají žáka zákonným zástupcům. ¨V případě, že žák odchází ze ŠD sám, činí tak výhradně na základě písemného sdělení zákonných zástupců.
 • Za žáka, který byl ve škole a bez omluvy se do ŠD nedostaví, ačkoliv by tam měl být, vychovatel /vychovatelka neodpovídá.
 • Zákonní zástupci si musí vyzvednout žáky nejpozději do 17.00 hod., do konce provozu ŠD.


7.  Stravování ve ŠD

 • Vychovatel/vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků. 
 • Pitný režim v odpoledních hodinách je zajišťován ve spolupráci se školní jídelnou.

 

8.  Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

•   Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny, tělocvičny či sportovní hřiště, řídí se příslušnými řády pro tyto prostory. Vychovatelé ŠD provedou prokazatelné poučení žáků o BOZP. Záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

•   Při úrazu poskytnou žákovi první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí zákonnému zástupci, vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře.

•   Vychovatel/vychovatelka dbá na používání bezpečných, věkově přiměřených pomůcek.

•   Při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků.

•   Školní družina je vybavena dostupně umístěnou lékárničkou PP, vychovatelé jsou proškolené kurzem zdravotníka.

•   Vychovatel/vychovatelka vede žáky k osvojování si norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech.

•   Vychovatel/vychovatelka a žáci mají povinnost předcházet náznakům agresivity a všem způsobům šikanování. Neprodleně musí toto řešit a každé oběti poskytnout okamžitou pomoc.


9  Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků
•   Žáci zachází s majetkem a vybavením ŠD šetrně.

•   V případě úmyslného poškození majetku ŠD budou zákonní zástupci vyzváni k jednání o úhradě způsobené škody.

•   Majetek školní družiny nesmí žáci odnášet domů.

•   Oblečení žáků a aktovky jsou odkládány na určená místa. Věci, které je možno zaměnit, mají řádně označeny.

•   Případnou ztrátu nebo záměnu hlásí ihned žáci nebo zákonní zástupci vychovatelům.

10 Závěrečné ustanovení

 • Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí školní družiny.

                                                                 Mgr. Jaroslav Kužel
                                                                       ředitel školy

Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice

Školní 900
Neratovice
277 11

Telefon :
+420 315 682 068

IČO: 49516256
E-mail: info@zs-mpb.cz
Www: www.zs-mpb.cz
ID datové schránky: 3s3ja88
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice
 • image 111
 • image 110
 • image 106
 • image 104
 • image 103
 • image 101
 • image 98
 • image 95
 • image 94
 • image 93
 • image 91
 • image 87
 • image 85
 • image 84
 • image 81
 • image 75
 • image 58

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy