logotyp
Login

Koncepce domácí přípravy

Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova

Neratovice

Č.j.:         583 / 14 

Účinnost od:  1. 9. 2014

Spisový znak: A - 17

Počet příloh: 0

Koncepce domácí přípravy

Obecná ustanovení

Koncepce domácí přípravy je v souladu s platným ŠVP Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice. Domácí příprava je nedílnou součástí výuky a navazuje na vzdělávání ve škole.

1.   Cíle domácí přípravy

 • procvičit a zopakovat učivo
 • ověřit si úroveň pochopení učiva
 • rozvíjet schopnost samostatně se učit
 • motivace (nejen) pro nové učivo
 • rozvíjet smysl pro povinnost
 • rozvíjet schopnost organizovat si a využívat čas
 • zpětná vazba pro učitele, žáka, rodiče
 • rozšiřování kompetencí žáka
 • rozvíjet spoluzodpovědnost rodičů za přípravu svých dětí do školy

2. Formy domácí přípravy

2. 1   příprava pomůcek, učebnic a sešitů, cvičebního úboru a cvičební obuvi aj.

 • probíhá dle rozvrhu a instrukcí jednotlivých vyučujících

2. 2   příprava na výuku - ústní projev

 • opakování učiva z předchozích hodin, práce s mapou, tabulkami apod.
 • příprava na písemné opakování a zkoušení, opakování pravidel, vzorců…
 • příprava na ústní opakování a zkoušení
 • příprava referátů
 • příprava na besedy, diskuze aj.
 • čtení - na 1. stupni pravidelné hlasité čtení (s kontrolou rodičů),  četba doporučené četby (výběr a počet přečtených knih doporučí vyučující a zároveň určí způsob zpracování záznamů o četbě)

2. 3 příprava na výuku – písemná

 • podle zadání vyučujících
 • většinou pravidelná v pravidelných intervalech v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk
 • nepravidelná v ostatních předmětech – výpisek, referát, projekt, čtenářský deník

3.   Pravidla pro zadávání domácích úkolů   

 • zadávání domácích úkolů, jejich frekvence a případné vyžadování podpisu je plně v kompetenci vyučujících
 • vyučující může zadávat v rámci třídy rozdílné domácí úkoly
 • úkoly mohou být povinné nebo dobrovolné, frontální (pro všechny žáky), skupinové nebo individuální, krátkodobé nebo dlouhodobé
 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou dostávat úkoly s diferencovaným zadáním vzhledem k ostatním žákům (dle znevýhodnění a rozhodnutí vyučujícího), integrovaným žákům je stanovena domácí příprava dle IVP vypracovaného školou a schváleného PPP nebo SPC, rodiče se zavázali k domácí přípravě dané tímto plánem
 • při domácím úkolu je možno využívat ICT, knihovnu, encyklopedie, slovníky, knihy, tisk, média
 • domácí úkol musí být konkrétní, srozumitelný a přiměřený schopnostem žáků co do rozsahu a obsahu
 • úkoly, které byly zadány pro domácí přípravu, je vhodné následně zadat při výuce jako písemné nebo ústní zkoušení a klasifikovat je, žákovi se musí vyplatit splnit domácí úkol
 • zadávaný domácí úkol učitel vysvětlí a upozorní, aby si žák zadání domácího úkol zaznamenal
 • pokud žák zadání domácího úkolu nepochopí, domluví si s vyučujícím individuální konzultaci, učitel žáka „koučuje“, tj. poskytuje mu návodné rady k nalezení vlastní cesty
 • domácí příprava a domácí úkol je zadáván tak, aby ho žák byl schopen vypracovat samostatně
 • povinné domácí úkoly by neměly být časově náročné (ideálně 10 – 15 minut)
 • žák zodpovídá za estetickou úroveň písemného domácího úkolu

4.   Pravidla pro kontrolu a hodnocení domácích úkolů

splnění každého domácího úkolu je vyučujícím zkontrolováno: 

 • ověřením znalostí a dovedností - ústní zkoušení, frontální opakování, apod.
 • kontrolou písemnosti - sešitů, pracovních listů, apod.
 • kontrolou pomůcek,
 • hodnocením splněného úkolu - hodnocení domácích úkolů musí být vždy motivující ( bodování, slovní hodnocení, smajlíci, razítka, počet chyb…)
 • pokud žák nesplní domácí úkol, je tato skutečnost oznámena rodičům v ŽK
 • písemné domácí úkoly nejsou klasifikovány
 • opakované neplnění domácích úkolů a nenošení pomůcek je považováno za porušování školního řádu s příslušnými sankcemi (výchovná opatření) a v konečném důsledku může ovlivnit výslednou známku z předmětu, neboť ta zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon
 • domácí příprava je součástí sebehodnocení žáků

5.   Spolupráce s rodiči

rodina má rozhodující vliv na výchovu dítěte, rodiče spoluzodpovídají za vzdělávání svých dětí na základě ustanovení  § 31, odst. 1a, § 32 odst.1 zákona č. 94/1963 Sb. ve znění pozdějších přepisů, zákon o rodině

škola od rodičů očekává:

 • zajištění vhodného materiálního zázemí podporující domácí přípravu
 • zajištění vhodné organizace času dítěte po vyučování, tak aby byla podporována pravidelná domácí příprava
 • motivaci svého dítěte k domácí přípravě na výuku (stanovení priorit)
 • důslednost a trpělivost
 • vedení k samostatnosti (rodiče za dítě úkol nevypracovávají, pouze mu v případě potřeby poradí)
 • pochvalu
 • podpis domácího úkolů, pokud to učitel vyžaduje (rodiče nenesou zodpovědnost za věcnou správnost úkolu, pouze dohlíží na estetickou úroveň)

6.   Doporučení žákům, kteří chtějí být úspěšní

 • domácí úkol vypracovávám hned v den, kdy byl zadán, dokud si pamatuji učivo
 • pořídím si poznámkový blok k zapisování úkolů
 • stanovím si pravidelný čas na učení
 • začnu s tím, co mi jde snadno, co mě baví
 • učím se s kamarádem, více mě to baví
 • neučím se v posteli, raději si pohodlně sednu, zajistím si na učení klid
 • dělám pravidelné přestávky k odpočinku
 • chodím včas spát, spím dostatečný čas
 • uklízím svůj pokojíček, pracovní stůl, pořádek je důležitý
 • pokud zapomenu domácí úkol vypracovat či donést do školy, omluvím se na začátku hodiny
 • pokud chci jít studovat, musím se neustále sebevzdělávat

Koncepce domácí přípravy byla projednána pedagogickými pracovníky v rámci jednání předmětových komisí. Rodiče a zákonní zástupci žáků byli s Koncepcí domácí přípravy seznámeni na třídních schůzkách.

 

 

                                                                        Mgr. Jaroslav Kužel

                                                                               ředitel školy

Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice

Školní 900
Neratovice
277 11

Telefon :
+420 315 682 068

IČO: 49516256
E-mail: info@zs-mpb.cz
Www: www.zs-mpb.cz
ID datové schránky: 3s3ja88
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice
 • image 103
 • image 101
 • image 98
 • image 95
 • image 94
 • image 93
 • image 91
 • image 87
 • image 85
 • image 84
 • image 81
 • image 75
 • image 111
 • image 110
 • image 106
 • image 104
 • image 58

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy