Login

Školní řád

Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova

Neratovice

 

Obsah:

Preambule

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

1.1. Vydání školního řádu

1.2. Obsah školního řádu

1.3. Nedílná příloha školního řádu

1.4. Závaznost školního řádu

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků jejich zákonných zástupců ve škole

2.1. Základní práva žáků

2.2. Základní povinnosti žáků

2.3. Základní práva zákonných zástupců žáků

2.4. Základní povinnosti zákonných zástupců žáků

3. Docházka do školy, základní pravidla chování ve škole a informování o průběhu a výsledcích vzdělávání

3.1. Docházka do školy a základní pravidla chování ve škole

3.2. Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání a o dalších skutečnostech

4. Provoz a vnitřní režim školy

  4.1. Provozní a organizační záležitosti 

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

5.1. Úrazy žáků

5.2. Bezpečnost a ochrana zdraví

5.3.   Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy

5.4. Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

5.5. Prevence šíření infekčních onemocnění

5.6. Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví a podmínky vnášení a nakládání s běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí s vyučováním

6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

6.1. Zákaz poškozování a ničení majetku

6.2. Náhrada škody

7. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování

  7.1. Omlouvání nepřítomnosti žáka

  7.2. Řešení neomluvené absence

8. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

9. Zrušovací ustanovení a platnost

 

 

 

www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy