logotyp
Login

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

 do 1. tříd na ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice pro školní rok 2024/2025

 Zápis se koná v pátek  5. dubna 2024 od 15 do 19 hodin

v hlavní budově školy na adrese Školní 900, Neratovice

 

Vyučovacím a jednacím jazykem školy je český jazyk.

Povinná školní docházka ve školním roce 2024/ 2025 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2018.  

 

Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a motivační části zápisu. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Popis formální části zápisu

 • K zápisu je nutné předem se zaregistrovat.
Od 4. března 2024 bude na www.zs-mpb.cz a facebooku zveřejněn odkaz na registrační systém, kde si
 • rodiče vyberou čas zápisu, aby nestáli zbytečné fronty. Zároveň v systému
 • vyplní přihlášku.           
 Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k základnímu vzdělávání. Po provedení elektronické registrace budou na Vámi zadaný e-mail odeslány potvrzující informace o zvoleném termínu zápisu a registrační kód, pod kterým bude Vaše dítě evidováno.
 • Elektronickou registraci lze provést z domova, z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení s připojením k internetu.
 • Nápověda pro vyplnění elektronické registrace
 • Zákonní zástupci si žádost vyplní a vytisknou a ve zvoleném čase dne 5. 4. 2024 ji přinesou k řádnému zápisu.
 • V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné do registrační přihlášky tuto skutečnost poznamenat

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce předloží zákonný zástupce tyto náležitosti:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o trvalém bydlišti dítěte v případě, že je odlišné od bydliště zákonného zástupce (pokud rodiče nemají doklad o bydlišti, vyplní čestné prohlášení)
 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - (je nutné ji elektronicky předem vyplnit; odkaz k vyplnění bude od 4. března 2024 zveřejněn na www.zs-mpb.cz a na FB školy)

Doklad o trvalém bydlišti může být nahrazen platným občanským průkazem jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte.

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou (dále zástupce) je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce
 • místo trvalého pobytu zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • datovou schránku fyzické osoby, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu zástupce pro zajištění pružného správného řízení

Přítomný pedagog zde vyplní spolu se zákonným zástupcem Zápisní lístek.

Popis motivační části zápisu

Rodič může být přítomen motivační části zápisu, ve kterém zjišťujeme, jak dítě komunikuje, jaká je jeho grafomotorická úroveň, zda zná barvy, orientuje se v prostoru, jaká je schopnost sluchově analyzovat hlásky (na co začíná slovo míč?) atd. Dítě nemusí znát ani písmenka ani číslice.

Odklad povinné školní docházky

Budete-li žádat o odklad školní docházky, přineste tyto dva doklady:

 doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP Mělník)

 doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa (PEDIATR je

také odborný lékař)

V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného a mimořádně nadaného žáka s sebou přineste zprávy z pedagogickopsychologických poraden.

Doporučení pro rodiče:

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní docházky, je vhodné zajistit si výše doporučující posudky před dubnovým termínem zápisu. Pokud při zápisu budou tyto dokumenty předloženy řediteli školy spolu s žádostí o odklad povinné školní docházky, může povolit odklad již v termínu zápisu. Oba tyto doklady je nutné doložit do 30. 4.

Děti po odkladu v roce 2023

Pokud byl dítěti v minulém roce udělen odklad školní docházky, je nutné se s dítětem dostavit opět k zápisu s loňským rozhodnutím o odkladu a příslušnými doklady na kteroukoliv základní školu.

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním kódem na webových stránkách školy - hlavní stránka a v záložce Zápis do 1. tříd.  Seznamy přijatých dětí budou též zveřejněny také ve vývěsní skříňce na hlavní budově nejpozději v pátek 3. 5. 2024 do 13.00 hodin.

 Je nutné, aby si zákonní zástupci zapamatovali přidělený registrační kód.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice do 1. ročníku od 1. 9. 2024 bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci si ho budou moci vyzvednout na schůzce rodičů budoucích prvňáčků – termín bude upřesněn.

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům zasíláno v písemné podobě.

 

Kritéria pro přijetí na ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice:

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou města Neratovice

2. Děti s místem trvalého pobytu v Neratovicích z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice.

3. Děti s místem trvalého pobytu v Neratovicích z jiného školského obvodu.

4. Ostatní zájemci, jejichž starší sourozenec je již žákem naší školy.

5. Děti s místem trvalého pobytu v obci Čakovičky (na základě Dohody o spolupráci o

spolupráci při zajištění podmínek plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého

pobytu na území obcí Kojetice a Čakovičky ze dne 24. 3. 2021).

 

6. Ostatní zájemci.

Stanovení pořadí:

 • · Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1. k bodu 6.

Poznámky:

 • · V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující danou podmínku, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.
 • · U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

 

Vážení rodiče, víte, jak  pomoci svým dětem před zahájením školní docházky?

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte  dítěti  a  čtěte  mu  –  televize,  video  či  audiokazeta  nenahradí  lidské  slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte  dítě  drobnými  úkoly  a  domácími  pracemi  –  pěstujte  tak  jeho  samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin  –  vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře,  dole,  vlevo, vpravo,  vpřed, za  –  výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování  –  příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou  –  ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní,  čas  pravidelného  ukládání  k večernímu  spánku  zmírní každodenní  stres  pro děti,  zákonné  zástupce  i  pedagogy, připravujte dítě na  to, co ho čekánového v době školní docházky.

Důležité informace pro rodiče

 1. Dítě  by  mělo  být  dostatečně  fyzicky  a  pohybově  vyspělé,  vědomě  ovládat své tělo,  být samostatné v sebeobsluze. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
  1. pohybuje  se  koordinovaně,  je  přiměřeně  obratné  a  zdatné  (např.  hází a chytá  míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
  2. svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
  3. je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
  4. zvládá  samostatně  osobní  hygienu  (používá  kapesník,  umí  se  vysmrkat,  umyje  a  osuší  si  ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
  5. zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
  6. postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
  1. zvládá odloučení od rodičů
  2. vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
  3. projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
  4. ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
  5. je si vědomé zodpovědnosti za své chování
  6. dodržuje dohodnutá pravidla
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
  1. vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
  2. mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
  3. mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
  4. rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
  5. má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
  6. přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
  7. pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
  8. používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
  9. spolupracuje ve skupině
 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
  1. je zručné při zacházení s předměty  denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi,  modeluje,  stříhá,  kreslí,  maluje,  skládá  papír,  vytrhává,  nalepuje,  správně  otáčí listy v knize apod.)
  2. zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
  3. tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
  4. vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
  5. umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh,  trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
  6. rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
  7. řadí zpravidla prvky zleva doprava 

Zpět na hlavní výpis

Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice

Školní 900
Neratovice
277 11

Telefon :
+420 315 682 068

IČO: 49516256
E-mail: info@zs-mpb.cz
Www: www.zs-mpb.cz
ID datové schránky: 3s3ja88
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice
 • image 111
 • image 110
 • image 106
 • image 104
 • image 103
 • image 101
 • image 98
 • image 95
 • image 94
 • image 93
 • image 91
 • image 87
 • image 85
 • image 84
 • image 81
 • image 75
 • image 58

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy